Formularz zapytania

zamknij
Masz pytanie dotyczące produktów w schowku? Wypełnij formularz i wyślij do nas Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy REJS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie ul. Mławska 61 oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych pochodzących od REJS Spółka z o.o. drogą e-mailową (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawiania. Wszystkie przekazane dane pozostaną do wyłącznej wiadomości firmy REJS Spółka z o.o. i nie zostaną wykorzystane w celach innych niż powyżej podane.
pola obowiązkowe
Wyślij

Rejs

Schowek

Ilość przedmiotów: 0
Zamknij

Warunki reklamacji

Drukuj
 

Warunki przyjęcia reklamacji

Reklamacja będzie przyjęta po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Rejs, podpisanego przez klienta.
2. Reklamowany produkt powinien być dostarczony w starannym opakowaniu najlepiej oryginalnym, zabezpieczonym w odpowiedni sposób z dołączoną kopią formularza reklamacyjnego.
3. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w dniu otrzymania towaru.
4. Firma Rejs zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy lub placówki wraz z wypełnionym formularzem Rejs. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.

 

Odmowa przyjęcia/rozpatrzenia reklamacji

 
Firma REJS ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku:
1. Niestarannego opakowania lub jego braku.
2. Wypełnienia formularza reklamacyjnego innego niż formularz firmy REJS.
3. Niepełnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza reklamacyjnego firmy REJS.
Firma REJS ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji w przypadku:
1. Stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów, a w reklamowanym produkcie.
2. Dokonania napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
3. Jeżeli dostarczony przez klienta produkt w celu reklamacji okaże się sprawny technicznie, to zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia wady zgłaszanej przez kupującego-użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar będzie odesłany na koszt firmy Rejs.
4. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji. 
 

  Zakres gwarancji


Firma REJS na swoje produkty udziela gwarancji na zasadach rękojmi, która wynika z ustawy (kc art. 556 - 576) na okres 1 roku, licząc od dnia zakupu danego produktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w produkcie.
Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki:
1. będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem produktu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych,
2. spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji,
3. spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją montażem, korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją produktu,
4. spowodowane zanieczyszczeniem produktu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu,
5. wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp.,
6. reklamacje ilościowe powinny być zgłoszone do dnia następnego po dostawie.

  Zobowiązania gwaranta


Z tytułu rękojmi konsumentowi przysługuje zgodnie z kc art. 556 - 576 klientowi przysługuje:
1. usunięcie wad tkwiących w produkcie
2. wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana produktu na wolny od wad.
3. odstąpienie od umowy, zwrot pieniędzy
4. obniżenie ceny
Gwarancji udziela sie na okres jednego roku licząc od dnia zakupu towaru. Zwroty pełnowartościowych towarów są przyjmowane tylko przy zakupie ze sklepu internetowego Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271)
Prawa i obowiązki stron reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, z którymi nabywca winien się zapoznać przed dokonaniem zakupu.

Reklamacje wysyłane spedycją proszę kierować na adres:
REJS Spółka z o.o.
ul. Warszawska 103
87-500 Rypin

Załączniki do pobrania: