Formularz zapytania

zamknij
Masz pytanie dotyczące produktów w schowku? Wypełnij formularz i wyślij do nas Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy REJS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie ul. Mławska 61 oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych pochodzących od REJS Spółka z o.o. drogą e-mailową (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawiania. Wszystkie przekazane dane pozostaną do wyłącznej wiadomości firmy REJS Spółka z o.o. i nie zostaną wykorzystane w celach innych niż powyżej podane.
pola obowiązkowe
Wyślij

Rejs

Schowek

Ilość przedmiotów: 0
Zamknij

Ogólne Warunki Sprzedaży

Drukuj
Ogólne Warunki Sprzedaży w REJS Spółka z o.o.
 
§1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży
 
Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie zasad współpracy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w zakresie obrotu towarowego.
 
§2 Definicje
 
Na potrzeby Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć w nich użytych:
„Sprzedawca” REJS Spółka z o.o. w Rypinie
„Kupujący” każdorazowy kontrahent Sprzedawcy nabywający od niego Produkty
„Produkty” wyroby i towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
 
§3 Zakres obowiązywania
 
1.       Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w odniesieniu do obrotu pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, z którym nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży.
2.       Sprzedający dopuszcza zawarcie umowy handlowej z Kupującym na indywidualnie umówionych warunkach.
 
§4 Produkty
 
1.       Wykaz Produktów Sprzedawcy znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.rejs.eu oraz może zostać zaprezentowana Kupującemu w postaci katalogów lub na nośnikach elektronicznych.
2.       Sprzedawca ma prawo do dokonania zmiany w swojej ofercie Produktów w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy już realizowanego zamówienia.
 
§5 Przyjęcie zamówienia
 
1.       Przed dokonaniem pierwszej transakcji Kupujący przedkłada Sprzedawcy dokumenty rejestrowe tj. KRS lub zaświadczenie z CEIDG w tym NIP, REGON lub w przypadku osoby fizycznej podaje dokładny adres zamieszkania oraz wykaz osób do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
2.       Kupujący składa zamówienia pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zawierające:
a. dane adresowe Kupującego,
b. nazwę lub indeks Produktu stosowany przez Sprzedawcę,
c. ilość w jednostkach miary,
d. sugerowany termin dostawy i ewentualne uwagi,
e. dokładny adres dostawy,
 
3.       W przypadku zmiany danych zawartych w zamówieniu Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
4.       W przypadku braku dostępności Produktu Sprzedający w ciągu 24h od przyjęcia zamówienia skontaktuje się z Kupującym w celu skorygowania zamówienia.
 
§6 Warunki realizacji zamówień
 
1.       Termin dostawy Produktów wynosi do 5 dni roboczych w przypadku pełnej dostępności Produktów w magazynie Sprzedającego.
2.       W przypadku braku dostępności Produktów Sprzedający uzgadnia z Kupującym indywidualny termin dostawy.
3.       Dostawa Produktów o wartości powyżej 3 075 zł netto w jedno miejsce na terenie Polski odbywa się na koszt Sprzedawcy. Przy zamówieniu poniżej w/w kwoty lub w przypadku gdy miejsce dostawy znajduje się poza granicami Polski koszty dostawy obciążają Kupującego.
4.       Sprzedawca zobowiązany jest transportować Produkty w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
5.       W przypadku dostawy na nośnikach transportowych typu paleta, kontener, pojemnik itp. Kupujący jest zobowiązany wydać Sprzedawcy taką samą ilość nośników w stanie nie gorszym niż dostarczono. Brak wydania nośników lub wydanie nośników nie nadających się do użytku będzie skutkowało obciążeniem Kupującego kosztami nośników transportowych, na podstawie faktury VAT, w terminie 21 od daty dostawy.
6.       Opakowania Towarów są oznaczone etykietą handlową REJS.
7.       Obowiązek rozładunku, koszty rozładunku oraz ryzyko utraty lub zniszczenia Produktów objętych dostawą leżą po stronie Kupującego.
8.       Upoważniony przedstawiciel Kupującego każdorazowo, po przyjęciu Produktów do magazynu potwierdza ich ilość wolną od wad opakowań i zgodność asortymentową podpisem na dokumentach dostawy. Potwierdzenie zawiera datę otrzymania Produktów, pieczątkę firmową i czytelny podpis osoby przyjmującej.
9.       Ustala się, że dla potrzeb podpisania dowodu dostawy, za przedstawiciela Sprzedawcy będzie uznana osoba, która dostarczy Produkty Kupującemu.
10.   W przypadku odbioru zamówionych Produktów z magazynu Sprzedającego ryzyko utraty, zniszczenia Produktów objętych zamówieniem, od momentu załadunku obciążają Kupującego. Upoważniony przedstawiciel Kupującego potwierdzi odbiór Produktów na dokumencie dostawy zawierającym datę otrzymania Produktów, pieczątkę firmową i czytelny podpis osoby odbierającej.
11.   W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktów Niestandardowych warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty w wysokości 40% wartości złożonego zamówienia na podstawie faktury proforma.
 
§7 Ceny i warunki płatności
 
1.       Przedstawiciel Sprzedawcy udostępni cennik Produktów będących w ofercie Sprzedającego.
2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w cenniku. Każdorazowa zmian cen wymaga poinformowania Kupującego. W przypadku zmiany ceny dokonanej po złożeniu zamówienia Kupujący ma prawo wycofać się ze złożonego zamówienia jeśli nie akceptuje zmiany cen. Nie wycofanie zamówienia w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie cen oznaczać będzie akceptację nowego cennika.
3.       Dokumentacją rozliczeniową między stronami jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku faktur VAT termin płatności biegnie od dnia dostawy.
4.       W przypadku konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych Kupującemu Produktów Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą.
5.       Zapłata należności Sprzedawcy będzie dokonywana przez Kupującego na uzgodnionych między stronami warunkach potwierdzonych fakturą VAT.
6.       Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z zapłatą za nabyte Produkty.
7.       W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Sprzedawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę od niezapłaconej kwoty.
 
§8 Promocja
 
1.       Sprzedawca ma prawo do wysyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Kupujący udostępni Sprzedającemu adresy kontaktowe i numery telefonów do przyjmowania informacji handlowych i marketingowych.
2.       Sprzedawca może udostępnić Kupującemu logotypy w formie graficznej oraz zdjęcia katalogowe i aranżowane Produktów w celu wykorzystania ich w działaniach promocyjno-reklamowych Kupującego. Regulamin wykorzystywania logotypów oraz zdjęć aranżowanych i katalogowych jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.rejs.eu.
 
§9 Siła wyższa
 
1.       Wszystkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację zamówienia, mieszczące się w przyjętej zwyczajowo definicji „siła wyższa” zwalniają strony od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony. O zaistnieniu takiego przypadku strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia.
2.       W razie niemożliwości wykonania dostawy Produktów z powodu siły wyższej w potwierdzonym terminie strony dopuszczają, wyznaczenie dodatkowego terminu dostawy.
 
§10 Warunki reklamacji
 
Warunki oraz postępowanie w sprawie reklamacji jakościowych i ilościowych Produktów reguluje procedura reklamacyjna dostępna na stronie internetowej pod adresem www.rejs.eu.
 
§11 Poufność
 
1.       Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji finansowych i handlowych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.       Przekazanie przez Sprzedawcę wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jego spółkom zależnym lub podmiotom dominującym nie stanowi naruszenia tego zobowiązania.
3.       Nie uważa się za naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§12 Sąd właściwy
 
Wszystkie spory wynikające z zakresu współpracy pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 
§13 Postanowienia końcowe
 
1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      Złożenie zamówienia u Sprzedawcy przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.